MUGEN-SND文件格式

SND文件用于储存音乐资源,其子部分是一个个WAV文件,可以用FF3来查看

SND的文件结构很简单,对于SND文件,其文件头部总是由位固定的字节来描述的:

Length:12(0-11)
TEXT:ElecbyteSnd\0
DEC:69 108 101 99 98 121 116 101 83 110 100 0
HEX:45 6C 65 63 62 79 74 65 53 6E 64 00

紧接着后面的是文件头信息:

版本:int4(12-15)(单一、固定)
音乐数量:int4(16-19)
第一个音乐子节点头部的位置:int4(20-23)

音乐子节点头部数据如下:

下一个音乐子节点头部的位置:int4(00-03)
WAV数据长度:int4(04-07)
组号:int4(08-11)
索引号:int4(12-15)
WAV数据:bytes(16-?)